8 مرد خطرناک برای ازدواج

8 مرد خطرناک برای ازدواج

1- مردی که با شما صادق نیست!

2-مردی که خسیس است!

3- مردی که با شغل خود ازدواج کرده است!

4- مردی که هنوز به پدر و مادر خود وابسته است!

5-مردی که حال کردن ندارد!

6- مردی که غیر اجتماعی و گوشه گیر است!

7-مردی که بیش از حد رفیق باز است !

8-مردی که نسبت به شما تعهد اخلاقی و عاطفی ندارد!