Home Archive by category فرهنگ
فرهنگ
هفته کتاب چند روزی است که آغااز شده  است و مطابق معمول موضوع آمار مطالعه کتاب در ایران بحث روز محافل فرهنگ است هر چند در مورد آمار و معیار های مربوط به کتابخوانی در کشور اختلاف نظر وجود دارد اما این معیارها در دنیا کم و بیش پذیرفته شده است و بر اساس آمار […]