ادعای روزنامه صهیونیستی (جروز عالم پست) با نشانی انگشتر عقیق

ادعای روزنامه صهیونیستی (جروز عالم پست) با نشانی انگشتر عقیق

صفحه اینترنتی روز ناتمه اسرائیلی جروزالم پست مدعی است هک شده است.
به گزارش اینستا ،تصویر هک شده سایت این روزنامه موشکی از رنگین عقیق یک انگشتر به سمت تاًسیسات اتمی رژیم صهیونیستی فرود آمده است (ما به شما نزدیک هستیم ،جاییکه فکرش را هم نمیی کنید).