جرم شناسی

جرم شناسی

تعریف جرم شناسی:

در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار می گیرد.

از منظر حقوق جرم پدیده ای است که مووجب نقض یکی از روش های اجتماعی می شود کسی که از این منظر جرم را خوب  بشناسد از ارکان و عناصر آن را خوب تشخیبص میدهد یک حقوقدان خوب و موفق اسست .و به اصطلاح حقوق جزای فنی را خوب فراگرفته است اما از منظر جرم شناسی جرم به عنوان یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان یک پدیده خوب فراگرفته است اما از منظر جرم شناسی جرم به عننوان یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان پدیده ای است که حیات حیات سالم زندگی جمعی را به مخاطره می اندازد .جرم شناسی به دنبال چرایی جرم است و به عبارت دیگر علل جرم است .جرم ششناسی به دنبال علل پیدایش و شیوع جرم در جامعه است جرم از نظر جرم شناسی محدود به قلمرویی است که حقوق جزا ترسیم کرده است یعنی به عنوان مثال سرقت از نظر یک جرم شناس عبارت است از همان تعبیری که یک حقوقدان تلاشش خود را مصرف می کند.