مردخطرناک برای ازدواج !

مردخطرناک برای ازدواج !

مردهای خطرناک برای ازدواج:

1-مردی که رفیق باز است.

2-مردی که خسیس است.

3-مردی که با تو رو راست نیست.

4-مردی که وابسته به پدر و مادر است.

5-مردی که حس و حال رابطه با تو را ندارد.

6-مردی که غیر اجتماعی است.

7-مردی که تعهد عاطفی و اخلاقی ندارد.

8-مردی که با شغل خود ازدواج کرده است.

9-ازدواج با فرد معتاد.

10-مردان تنبل و بیکار.