پزشکی

واکسن واریسال )آبله مرغان:

واریسلا که آبله مرغان نیز نامیده می شود یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که این بیماری در اثر ویروس واریسلا ایجاد می شود.آبله مرغان معمولا خفیف است اما می تواند در نوزادان زیر ۱۲ ماهگی ، نوجوانان ،بزرگ سالان،زنان باردار و افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند خطرناک باشد.

آبله مرغان باعث بروز بتورات خارش دار می شود که معمولا حدود یک هفته ای به طول می انجامد .همچنین می توان باعث بروز عوارض ذیل شود:

.تب

.خستگی

.بی اشتهایی

.سردرد

عوارض شدید تر و خطر ناک تر می تواند شامل موارد ذیل شود:

‚ عفونتهای پوستی

‚ ذاتالریه )پنومونی(

‚ ورم رگهای خونی

‚ ورم پوششهای مغزی و/ یا طناب نخاعی )انسفالیت یا مننژیت(

‚ عفونتهای خونی، استخوانی یا عفونت مفاصل

برخی افراد بهقدری مریض میشوند که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند. وقوع مرگ در اثر ابتال به ابله مرغان اغلب اتفاق نمیافتد اما ممکن است برخی از افراد در اثر ابتال به این ویروس بمیرند. قبل از واکسن واریسال، تقریبا ً تمامی افراد در ایاالت متحده، میانگین ۴ میلیون نفر در هر سال، آبله مرغان میگرفتند. بچههایی که ابله مرغان میگیرند معموال ً حداقل ۵ یا ۶ روز از حضور در مدرسه یا مهدکودک جا میمانند. برخی از افرادی که به ابله مرغان مبتال میشوند سالها بعد دچار بثورات دردناکی میشوند که زونا نام دارد )همچنین تحت عنوان هرپس زوستر شناخته میشود(. هرپس زوستر شناخته میشود).

آبله مرغان میتواند بهراحتی از فردی به فردی دیگر که آبله مرغان نگرفته یا واکسن آبله مرغان را نزده انتقال یابد.

۲ واکسن آبله مرغان

بچههای ۱۲ ماهه تا ۱۲ ساله باید ۲ دوز واکسن آبله مرغان دریافت کنند، معمولا ‚ دوز اول: در سن ۱۲ تا ۱۵ ماهگی ‚ دوز دوم: در سن ۴ تا ۶ سالگی افراد ۱۳ ساله یا باالتر از این گروه سنی که در زمان جوانی این واکسن را تزریق نکردهاند، و هرگز آبله مرغان نگرفتهاند، باید ۲ دوز به فاصله حداقل ۲۸ روز از یکدیگر دریافت کنند.

ً فردی که قبال تنها یک دوز واکسن آبله مرغان دریافت کرده است یابد افرادی که زیر سن ۱۳ سال هستند باید حداقل ۳ ماه پس از دوز اول و در افراد ۱۳ ساله یا باالتر از این گروه سنی حداقل به فاصله ۲۸ روز از دوز اول تزریق شود.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *