ویزای اقامتی پرتغال

ویزای اقامتی پرتغال

ویزاي استارت آپ پرتغال، ویزایی اقامتی است که به کارآفرینان خارج از حوزه شنگن عطا میشود. براي کارآفرینی و سرمایه گذاريدر هر کشور قبل از هرچیز باید به این موضوع پرداخت که آیا کشور مورد نظر مقصد مناسبی براي سرمایه گذاري هست یا خیر. درپاسخ باید گفت آنچه که هر کشور را به مقصد ایده آلی جهت سرمایه گذاري و مهاجرت تبدیل می کند بررسی همه زوایاي آن کشوراز نظر اقتصادي ، نظام مالیاتی ، نظام حقوقی و معاهدات دوجانبه میان این کشور با کشورهاي دیگر می باشد .

ویزاي اقامتی پرتغال مخصوص کارآفرینان

ویزاي کارآفرینی پرتغال، ویزایی اقامتی است که به کارآفرینان خارج از حوزه شنگن اعطا می شود. براي کارآفرینی و سرمایه گذاري در هر کشور قبل از هرچیز باید به این موضوع پرداخت که آیا کشور مورد نظر مقصد مناسبی براي سرمایه گذاري هست یا خیر. در پاسخ باید گفت آنچه که هر کشور را به مقصد ایده آلی جهت سرمایه گذاري و مهاجرت تبدیل می کند بررسی همه زوایاي آن کشور از نظر اقتصادي ، نظام مالیاتی ، نظام حقوقی و معاهدات دوجانبه میان این کشور با کشورهاي دیگر است.

 

معرفی پرتغال

پرتغال از بهترین مقاصد براي اقامت و کسب شهروندي است. از آنجایی که پرتغال عضو اتحادیه اروپا و حوزه شینگن است گرفتن شهروندي آن می تواند افراد را از دغدغه گرفتن ویزاهاي متعدد، خلاص کند. با این همه چون تعداد ایرانیان در این کشور کم است و کمتر ایرانی براي گرفتن اقامت به این کشور فکر می کند؛ به نسبت دیگر کشورهاي حوزه شنگن کمتر شناخته شده است. در هر حال باید گفت که کشور پرتغال یکی از راحت ترین و سریع ترین راه ها براي گرفتن اقامت و رسیدن به شهروندي اروپاست.

در سال 2017 در یک نظرسنجی گسترده، اطلاعاتی درباره چگونگی زندگی و کار در 65 کشور جهان که مقصد عمده مهاجرین به شمار می رود جمع آوري گشته است. 43 فاکتور از جمله کیفیت زندگی، سهولت در سکونت، هزینه هاي زندگی، ایمنی و امنیت، سلامتی و رفاه، شادي و نشاط درونی و همچنین مسافرت و سهولت حمل و نقل و مراقبت هاي بهداشتی، براي رتبه بندي کلی مورد بررسی قرار گرفت. پرتغال در این نظرسنجی چهارمین جایگاه را به خود اختصاص داده است .

به این منظور لازم است ابتدا اطلاعاتی مختصري در خصوص کشور پرتغال داشته باشید .

 

معرفی پرتغا ل

پرتغال کشوري است که در جنوب غربی اروپا، در همسایگی کشور اسپانیا و ششمین پاسپورت قدرتمند جهان که امکان سفر به بیش از 170 کشور دنیا، بدون نیاز به ویزا را برایتان فراهم میکند. پایتخت این کشور لیسبون و زبان ملی آن پرتغالی می باشد. جمعیت این کشور طبق آخرین سرشماري حدود 10.5 میلیون نفر و واحد پول آن یورو است. اکنون این کشور یکی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و ناتو است که از سال 1995 به عضویت حوزه شینگن نیز درآمده است. از این رو به جز اتباع کشورهاي تحت قرارداد شینگن و کشور پرتغال، شهروندان دیگر کشورها براي ورود به این کشور ملزم به دریافت یکی از انواع ویزاي شینگن هستند .

همچنین کشور پرتغال داراي اقتصادي ترکیبی و مبتنی بر خدمات است؛ این بدین معنی است که دولت پرتغال بسیاري از شرکتهاي تحت کنترل خود را خصوصیسازي کرده و محدودیتهاي مناطق اقتصادياش را برداشته است و شیوه حکومتی آن جمهوري پارلمانی می باشد. پرتغال از کشورهاي توسعه یافته در قاره اروپا به شمار می رود. دین اکثر مردم این کشور مسیحیت از شاخه کاتولیک رومی می باشد .
پرتغال غرب ی ترین کشور سرزمین اصلی اروپاست و خاك پرتغال به همراه تنها همسایه خود اسپانیا شبه جزیره ایبري را تشکیل میدهد. پرتغال از سوي غرب به اقیانوس اطلس محدود شده و دو مجمعالجزایر آزور و مادیرا واقع در این اقیانوس نیز جزء خاك پرتغال محسوب می شوند. کشور پرتغال دو منطقه کلان شهري عمده دارد که یکی کلانشهر لیسبون در جنوب این کشور و دیگري کلان شهر پورتو در شمال این کشور می باشد .

در رابطه با امور سیاسی این کشور باید بیان کرد که این کشور تا چندي پیش رژیم پا دشاهی داشت لیکن با شورش مردم و گریز پادشاه به برزیل این کشور از آن هنگام داراي حکومت جمهوري شد.همانطور که عنایت فرمودید ، شیوه حکومتی کشور پرتغال اکنون دموکراسی پارلمانی است و این کشور جمهوري نیز هست که رئیس جمهور آن براي دورههاي پن جساله از سوي مردم انتخاب میشود .

در رابطه با جغرافیا و شرایط محیطی کشور پرتغال باید این نکته را بیان نمود، پرتغال کشوري است کوچک که در حاشیه غربی شبه جزیره ایبري یعنی پایین ترین بخش جنوب غربی اروپا قرار دارد. این سرزمین را میتوان دنباله فلات مرتفع مرکزي اسپانیا دانست که هرچه به سمت دریا پیش م یرود، ارتفاعش کم و کمتر م یشود. سواحل غربی و جنوبی این کشور را اقیانوس اطلس فرا گرفته و در غرب آن کشور اسپانیا قرار دارد.

پرتغال از مشرق و شمال به اسپانیا محدود است و هی چ گونه مرز طبیعی عمد هاي بین دو کشور وجود ندارد. مساحت پرتغال 91720 کیلومتر مربع است. طول این کشور، از شمال به جنوب، 630 کیلومتر و حداکثر عرضش 217 کیلومتر است. طول خطوط ساحلی آن، در مغرب 640 کیلومتر و در جبهه جنوبی گوا دیانا 160 کیلومتر می باشد. تمامی بندرگا ههاي عمده در مغرب این کشور قرار دارند.

کشور پرتغال داراي آب و هوایی معتدل و مدیتران هاي است که در شمال مرطوب تر و در جنوب و نواحی دور از دریا خشک و گرم تر می باشد. اما به طور کل م یتوان اینطور گفت که در اکثر مواقع سال میانگین دماي قسمتهاي شمالی کشور پرتغال 13 درجه و در قسمتهاي جنوبی 18 درجه سانتیگراد است .

در سال 2019 countrymeters یکی از موارد مورد توجه کشور پرتغال، جمعیت این کشور است. بر طبق آخرین آمار وبسایت
جمعیت این کشور در حال حاضر در حدود 10،184،200 نفر است که به نسبت مساحت 92،120 کیلومتر مربع یاش داراي تراکم
جمعیت 112 نفري در هر کیلومتر مربع است! جمعیت کشور پرتغال 0.13 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل میدهد و رتبه بندي
پرتغال از لحاظ جمعیت در رده 88 جهان قرار دارد.

کشور پرتغال داراي شهرهاي بسیاري است که مرکز اصلی سیاست، هنر، تحصیل و داد و ستد محسوب میشوند. این شهرها که شامل لیسبون ،آمادورا ،پورتو و براگا می شوند به واسطه مقولههاي تجارت، اقتصاد و توریسم داراي تاثیر زیادي در سراسر غرب اروپا هستند.

شهر لیسبون به عنوان پایتخت و مهمترین شهر کشور پرتغال داراي جمعیت تقریبی دو میلیون و یکصد نفري بوده و بیشترین آمار
بازدید توریست را در طول سال به خود اختصاص داده است همچنین بی ش ترین ثروت کشور پرتغال را در خود ذخیره کرده و از
اروپا به شمار میآید؛ به طوري که 45 درصد زا کل تولیدات کشور به این ناحیه اختصاص دارد. شهر لیسبو ن ◌ شهرهاي مهم اتحادیه ٴ قطب سیاسی کشور پرتغال بوده و دولت این کشور در این شهر مستقر شدهاست .

Global پس از لیسبون، شهرهاي پورتو و براگا دگر شهرهاي مهم پرتغال هستند. لازم به ذکر است که براساس آمار اخیر سازمان کشور پرتغال در کنار زیبایی وصف ناشدنی، یکی از امنترین کشورهاي اروپا محسوب شده و از لحاظ جرم و جنایت ، ، Peace سومین کشور امن دنیا است .

شرایط اقتصادي این کشور پس از بحران اقتصادي اروپا در حال حاضر رو به بهبودي بوده و دولت حاکم تلاش زیادي براي بازگشت
رشد اقتصادي کشور خود می نماید .

همانطور که بیان نمودیم بر طبق سرشماري سال 2007 جمعیت این کشور به 10،617،575 اعلام شد که 332،137 نفر آنها مهاجرین قانونی بودند. پرتغال از نظر قومی کشوري یکسان است و نزدیک به 97 درصد از مردم آن را پرتغالی ها شامل می شوند. امید به زندگی در پرتغال براي مردان 74.6 سال و براي زنان 81.36 سال است .

شرایط زندگی در پرتغال

وضعیت اقتصادي کشور پرتغال با توجه به صنعت توریسم رو به رشد خود و رویکرد جذب سرمایه و مهاجران متخصص و تحصیلکرده از سراسر دنیا، داراي اقتصادي فعال و پویایی است .

کشور پرتغال از لحاظ اقتصادي در رتبه سی و چهارم دنیا قرار دارد، در نتیجه پرتغال با (GCR) براساس گزارش رقابت جهانی
جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر داراي نرخ بیکاري به عدد 6.8 درصد و مجموع تولید ناخالص داخلی آن 236 بیلیون دلار می باشد.
لیسبو، بیشترین ثروت این کشور را در خود جاي داده است و با توجه به اینکه 45 درصد از تولیدات این کشور متعلق به این شهر می باشد میتوان گفت این شهر جز شهرهاي بسیار مهم اتحادیه اروپا به شمار می رود .

یکی دیگر از صنایع پر رونق و مهم اقتصادي براي کشور پرتغال در کنار صنعت توریسم، صنعت ماهیگیري صنعت ساخت شراب، مصنوعات چو بپنبه اي، آمادن غذا و ساردین و صنعت کشاورزي است که از دیرباز با مردم کشور پرتغال همراه بوده و موجب کسب درآمد کشور و مردم آن شده است. در کنار این موارد، کشور پرتغال داراي صنعت عظیم واردات و صادرات کالا نیز هست و بخش از صادر میشود . (EU) اعظمی از کالاهاي این کشور همچون ماشین آلات، پوشاك، کاغذ ، کفش و غیره به کشورهاي اتحادیه اروپا این درست است که پرتغال به نسبت دیگر کشورهاي اروپا داراي میانگین درآمد پایی نتري است، اما در عین حال هزینه هاي زندگی نسبتا مناسب و ارزان در این کشور موجب ایجاد تعادل و انتخاب آن به عنوان یکی از بهترین مقاصد اروپایی براي مهاجرت ایرانیان شده است .

۲. هزینه هاي زندگی در پرتغال

کشور پرتغال دارا ي ارزانترین هزینههاي زندگی در اروپاي غربی است. از هزینه هاي محل اقامت گرفته تا خورد و خوراك، همه چیز مقرون به صرفه است. به گونهاي که یک زوج میتواند به راحتی در شهرهاي کوچک کشور پرتغال با 1700 دلار در ماه زندگی کند.

البته این مبلغ براي شهري نظیر لیسبون از 2100 تا 2200 دلار شروع میشود و چنانچه مجرد باشید با دو سوم این مبلغ میتوانید
به راحتی در ماه زندگی کنید .

یکی از مهمترین موارد هزینه هاي زندگی در پرتغال بدون شک اجاره خانه است، اجاره بهاي یک واحد آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه در یکی از شهرهاي کوچک پرتغال چیزي در حدود ماهی 375 دلار است؛ اجاره بهاي آپارتمان در پایتخت کشور پرتغال اما تقریبا دو برابر بوده و معادل 650 دلار در ماه است که در محلههاي توریستی و بهتر، اجاره آپارتمان یک و دو خوابه در حدود 1000 دلار خواهد بود .

هزینه خرید خانه در کشور پرتغال همچون دیگر کشورهاي دنیا براساس منطقه و شهر متغیر است اما به طور کلی میتوان با مبلغی کمتر از 100 هزار دلار یک آپارتمان کوچک در یکی از شهرهاي پرتغال پیدا کرد اما براي شهري مثل لیسبون حداقل مبلغ خرید آپارتمان از 150 هزار دلار شروع میشود. هزینه هاي آب، برق و گاز براي یک آپارتمان معمولی حدود 80 دلار یا حدود 75 یورو در ماه می باشد .

خرید و یا اجاره یک خانه در پرتغال بسیار قابل قبول و معقول ، نسبت به نقاط دیگر اروپا است .
اجاره یک آپارتمان دو خوابه شهري در لیسبون کمتر از 600 یورو می باشد و این مبلغ براي آپارتمان هاي سه خوابه شهري به 2500 یورو نیز می رسد . در سایر نقاط کشور می توانید بین 450 تا 800 یورو براي املاك 2 دو خوابه و بین 1200 تا 2 هزار یورو براي املاك سه خوابه بودجه در نظر گرفت .

خرید ملک دو خوابه در آلگره یا لیسبون بین 105 هزار تا 180 هزار یورو قیمت خواهد بود. در کویمبرا یا کاسیاس به مراتب ارزانتر
هم خواهد بود به طوري که یک فقط آپارتمان سه خوابه در این شهر ها حدود 150 هزار تا 180 هزار یورو خواهد بود و به طور
میانگین هر متر مربع 1308 یورو می باشد. در مناطق روستایی قیمت املاك بسیار پایین تر می باشد . ملک سه خوابه در حدود 100 هزار تا 120 هزار یورو در دسترس خواهد بود . انواع ویلا هاي جالب و شخصی با مبالغی حدود 350 هزار یورو معامله می شود .

هزینه خرید و خورد و خوراك یک زوج در کشور پرتغال به طور معمول در حدود 200 دلار در ماه است، براساس اطلاعات وبسایت هزینه هاي زندگی در پرتغال به نسبت کشور آمریکا 28 درصد پایینتر است . NUMBEO هزینه صرف غذا در بیرون از منزل نیز در کشور پرتغال به نسبت خیلی از کشورها ارزان و مناسب است. به عنوان مثال وعده غذایی مخصوص و کامل ناهار چیزي حدود 8 تا 11 یورو معادل 9 تا 12.5 دلار براي هر نفر است و هزینه شام دو نفره در رستوران به همراه مخلفات نیز چیزي در حدود 30 دلار خواهد بود. شما همچنین م یتوانید با انتخاب بازارهاي سنتی واقع در مرکز شهر لیسبون و خرید مایحتاج خود با قیم تهاي بسیار مناسب و پایین، در هزین ههاي خود صرفه جویی کنید .

یکی دیگر از هزینههاي زندگی در پرتغال هزینه حمل و نقل است، بهترین و مقرون به صرفهترین پیشنهاد براي جا به جایی در
شهرهایی نظیر لیسبون و پورتو استفاده از مترو است که در حال حاضر قیمت بلیط تک مسیر آن 1.76 دلار و بلیط عبور و مرور ماهانه آن 40.88 دلار است. Monthly Pass ورودي تاکسی در کشور پرتغال معمولا 3.71 دلار است و به ازاي طی کردن هر یک مایل یا همان 1.60 کیلومتر، به هزینه اولیه مبلغ 0٫86 دلار اضافه می شود .

جدول هزینه ها (ژانویه 2019)

وضعیت کار در پرتغال

پرتغال از جمله کشورهاي جنوبی قاره اروپا است که اقتصاد داینامیک و پویایی دارد. کارفرمایان در این کشور با کمبود متخصص به مهندسی و مشاغل فنی رو به رو هستند. در نتیجه الان بهترین فرصت براي اقدام و پیدا ،IT خصوص در رشته هاي فناوري اطلاعات کردن شغل مورد نظرتان است .

با توجه به اینکه سالانه 70 هزار فارغالتحصیل وارد بازار کار پرتغال میشوند، رقابت بر سر تصاحب عنوان شغلی مناسب و درخور توجه بسیار زیاد است و افراد با توانایی مکالمه به زبانهاي پرتغالی و انگلیسی و یا دیگر زبانهاي اروپایی داراي شانس بیشتري براي استخدام هستند .

کار در پرتغال براي شهروندان غیر اتحادیه اروپا به دلیل نرخ بالاي بیکاري پرتغال در سال هاي اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است. تعدا د آژانس هاي استخدام که بطور موقت در زمینه کار در پرتغال فعال می باشند، حدود 250 آژانس است. شما می توانید با مکاتبه با کمپانی ها بصورت مستقیم و یا جستجوي آژانس هاي کاریابی جهت دریافت پیشنهاد کاري در پرتغال اقدام کنید.

 • در ادامه آدرس برخی از آژانس هاي کاریابی معتبر در پرتغال آمده است :
  https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
 • https://www.expatica.com/pt/jobs/
 • https://www.iefp.pt
 • https://www.netemprego.gov.pt
 • http://www.jobsinlisbon.com
 • Portuguese Yellow Pages (Paginas Amarelas)
 • Portuguese White Pages (Paginas Brancas)

شما همچنین می توانید براي یافتن شغل به سایت شوراي بریتانیا مراجعه کنید، یا در وب سایت هاي آموزش به زبان انگلیسی از مراجعه بفرمایید . www.eslbase.com یا www.appi.pt قبیل حداقل حقوق و دستمزد در پرتغال سالانه تنظیم می شود و در سال 2018 مبلغ 700 یورو در هر ماه تعیین شد که این مقدار در حداقل دست مزد در سال 2020 countryeconmy.com سال 2019 به نیز همین مقدار بود ه است. بر اساس گزارشات سایت بالا میرود. بر این اساس ، حداقل دستمزد ملی 40.8 یورو در ماه نسبت به سال قبل ، 5.83 ٪ افزایش یافته است. این افزایش بیشتر 2019 است که 0.4 ٪ بوده است ، بنابراین کارگران در سال گذشته قدرت خرید را بدست آورده اند . در جدول زیر پیشرفت CPI از پرتغال را در حداقل دستمزد میبینید .

مشاغل موجود در پرتغا ل

صنعت گردشگري در اقتصاد پرتغال امري حیاتی است، انواع مشاغل فصلی و پاره وقت در سراسر این کشور ارائه می شوند، به ویژه در هتل ها و مهمانسراها. در سال هاي اخیر، صنعت ارتباطات نیز رونق گرفته است، فرصت هاي بسیار خوبی براي کارگران چند زبانه وجود دارد، در حالی که تجارت و تعمیر بخش خودروسازي و ساخت و ساز رشد کار خوبی را نشان می دهد. به عنوان بخش تولید مدرن، متخصصین در شغل هاي مختلف در این کشور شرایط مطلوبی را دارند.

براي فارغ التحصیلان که به دنبال کار براي شرکت هاي بزرگ هستند، لیسبون مکانی ایده آل است، این شهر داراي شرکت هاي چند انرژي) در پرتغال است. دولت پرتغال نیز در حال ) Energies ملیتی مانند نوکیا، سامسونگ و نستله است، و همچنین به عنوان مقر حاضر کارآفرینان به راه اندازي کسب و کار تشویق می کند .

با اطلاع از میزان حقوق دریافتی در لیسبون، پایتخت این کشور، شخص می تواند دیدگاه مشخصی در خصوص شرایط اقتصادي و کاري در کشور پرتغال داشته باشد. با اینکه پرتغال یکی از فقیر ترین کشورهاي اروپاي غربی می باشد ولی برخی مشاغل درآمد خوبی در این کشور دارند. در شهر لیسبون در پرتغال حقوق متوسط 860 یورو در ماه می باشد که این بیشترین میزان در کل کشور هاي اروپایی می باشد .

قطعا شخصی که در رشته مورد نیاز این کشور تحصیل و تخصص دارد، شانس بالاتري جهت کاریابی در این کشور خواهد داشت.
البته مشاغل مورد نیاز این کشور برخی به زبان پرتغالی است و شخص باید تسلط لازم و کافی را داشته باشد ولی برخی از مشاغل با زبان انگلیسی هستند و شخص قادر خواهد بود که تنها در صورت داشتن دانش زبان انگلیسی در این کشور مشغول به کار شود. لازم به توجه است که دانستن زبان پرتغالی شانس شخص را جهت یافتن کارفرما را بسیار بالاتر می برد. کشور پرتغال در زمینه هاي زیر براي اشخاص انگلیسی زبان، شرایط کار بهتري در مقایسه با دیگر رشته ها دارد :

صنعت توریسم- املاك و مستغلات- هتل و غذا- خدمات عمومی- کشاورزي- تامین انرژي و آب- خرده فروشی مشاغل انگلیسی زبان: اگر شما در جستجوي یک کار انگلیسی زبان هستید، مشاغل موجود در لیسبون یک نقطه شروع است، و طیف وسیعی
خود آپلود کنید. CV از هر دو نوع شغل تمام وقت و مشاغل پاره وقت را شامل می شود براي این منظور بایستی این مسئله را حتما در یا می توانید با جستجو در روزنامه هاي انگلیسی زبان در پرتغال، می توانید به دنبال آگهی هاي استخدام مورد نظر خود بگردید .

کارآموزي داوطلبانه در پرتغال: فارغ التحصیل دانشگاه می توانند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون کارآموزي یا دفتر اروپا براي کارآموزي اقدام کنند (با مراجعه به سایت) مراحل را پیدا کنید، در غیر این صورت شما می توانید براي کارآموزي از طریق مراجعه به براي دانش آموزان در علوم، مهندسی و هنرهاي ) IAESTE براي (دانش آموزان و فارغ التحصیلان جدید) و یا جستجو AIESECکاربردي) بپردازید. کارآموزان همچنین می توانند در خارج از کشور دوره هاي کارورزي خود را بگذرانند .

براي کار در ،(EVS) براي کسانی که سنی بین 17 تا 30 دارند، شما می توانید برنامه هاي داوطلبانه در بخش خدمات داوطلبانه اروپا فرصت organisation خارج از کشور تا 12 ماه در سمت هیئت مدیره، مواد غذایی، بیمه و کمک هزینه کوچک پیدا کنید. کونکوردیا دیگري براي داوطلب است .

قانون استخدام در پرتغال

کارمندان در پرتغال معمولا 40 ساعت در هفته کار میکنند (هشت ساعت در روز)، اگرچه قانون استخدام اجازه انعطاف پذیري را در موارد خاصی تا حد 60 ساعت در هفته ( 12 ساعت در روز) را می دهد. کارمندان تمام وقت سالانه 22 روز را میتوانند به مرخصی بروند، این میزان شامل تعطیلات عمومی نمی شود .

قرارداد کار در پرتغال شبیه به بسیاري از کشورهاي اروپایی است، و قراردادها تحت عنوان دائم، ثابت مدت، پاره وقت و قرارداد کار متناوب که از رایج ترین روش هاي اشتغال است می باشد .

٤. تحصیل در پرتغال

کشور پرتغال کشوري است که به بحث آموزش بسیار اهمیت می دهد و هزینه هاي زیادي را براي ارتقاء کیفیت آموزشی متحمل می گردد.

آموزش براي دانش آموزان تا سن 18 سالگی و براي 12 سال تحصیلی رایگان می باشد. هزینه هاي تحصیل در پرتغال نسبت به سایر کشورهاي اروپایی پایین تر می باشد .

هزینه تحصیل در پرتغال: شهریه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به طور متوسط حدود 950 الی 1.250 درسال میباشد
3.600 دلار) است.که این کشور را – 1.140 الی 1.500 دلار). در حالی که هزینه اي دکتري حدود 2.500 الی 3.000 یورو ( 2.400 ) به مکان مناسبی براي زندگی و تحصیل کرده است .

آموزش زبان هاي خارجی: براي آموزش زبان انگلیسی در یک مدرسه در پرتغال، به طور کلی شما نیاز به یک مدرك کارشناسی و صدور دارید. اکثر قراردادهاي آموزشی در ماه سپتامبر شروع و در اواخر ماه ژوئن پایان می یابد، و برخی از معلمان نیز می TOEFL گواهینامه توانند به تدریس در اردوگاه زبان انگلیسی در تابستان و یا تدریس خصوصی را انتخاب نمایید. شهرستان ها اصلی براي کار و تدریس عبارتند از لیسبون، پورتو، کویمبرا و براگا بیش از 30 مدرسه زبان انگلیسی در سراسر کشور وجود دارد

٥. پاسپورت پرتغال

پاسپورت پرتغال با قرار داشتن در رتبه سوم در رنکینگ بین المللی پاسپورت ها از جمله پاسپورت هاي داراي اعتبار بالا بشمار می پاسپورت پرتغال هم طراز با پاسپورت کشور هاي دانمارك، سوئد، ایتالیا، سنگاپور، هلند، ، passport index آید. بنا بر گزارش
اتریش، سوئیس و کره جنوبی در رتبه سوم معتبر ترین پاسپورت هاي جهان قرار دارد.

نکته شایان توجه در این باره می تواند این
باشد که پاسپورت ایالات متحده آمریکا در رده 4 این رنکینگ قرار دارد. شما با داشتن پاسپورت پرتغال می توانید به 170 کشور دنیابدون نیاز به ویزا سفر کنید. البته خاطرنشان می کنیم که براي سفر به 44 کشور از این 170 کشور نیازي به اخذ ویزاي فرودگاهی در کشور مقصد دارید. ( Visa on Arrival)

نکته قابل توجه این است که پاسپورت این کشور دومین جایگاه را از نظر اعتبار پاسپورت در زمینه سرمایه گذاري و اقامت در به خود اختصاص داده است. که این میتواند براي شما که قصد سرمایه گذاري هاي اینترنشنال را دارید نکته مهمی باشد .

٦. سرمایه گذاري در پرتغال

سرمایه گذاري در پرتغال و اقدام براي آن نیازمند آنست که بدانیم این کشور از نظر استانداردهاي سرمایه گذاري در چه جایگاهی قرار دارد . یکی از موارد مهم براي سرمایه گذار اطمینان از فضاي امن آن کشور، از نظر نظام حقوقی، موضوع مصادره اموال و نحوه برخورد نظام قضایی آن کشور با سرمایه گذار می باشد .

از این رو کشور پرتغال را میتوان جز کشورهایی دانست از این نظر در جایگاه خوبی قرار دارد و تفاوت چندانی میان سرمایه گذاران خارجی و شهروندان تبعه پرتغال قائل نمی باشد ، جهت اثبات این مورد موضوع مصادره اموال، در کشور پرتغال را از سال 2014 تا سال 2018 بررسی کرده ایم و بر اساس این آمار و اطلاعات ،ریسک مصادره اموال در کشور پرتغال برابر با عدد 1 بوده است که این میزان نشان دهنده آن است که ریسک سرمایه گذار در این کشور از نظر مصادره اموال پایین می باشد و سرمایه گذار از امنیت بالایی برخوردار می باشد .

سرمایه گذاري در پرتغال یکی از فرصت هاي است که این کشور، با توجه به پیشرفت هاي چشمگیري که در سال هاي اخیر داشته است در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار داده است. این کشور با افزایش رقابت و ساده سازي روند سرمایه گذاري و انجام تجارت در کشور رشد سرمایه گذاري در پرتغال را افزایش داده است.

با نگاهی اجمالی به چشم انداز اقتصادي کشور پرتغال میتوان به این نتیجه گیري رسید که آیا این کشور براي سرمایه گذاري مناسب می باشد یا خیر . این چشم اندازها شامل نرخ بیکاري ، مالیات ، تولید ناخالص داخلی هر کشور می باشد.
UNEMPLOYMENT RATE IN PORTUGAL نرخ بیکاري در پرتغال یکی از شاخص هاي تاثیر گذار در انتخاب یک کشور جهت مهاجرت و سرمایه گذاري توجه به نرخ بیکاري آن کشور می باشد .

در این نمودار تغییر نرخ بیکاري از سال 1998 سال 2017 را مشاهده می فرمایید . بالاترین نرخ بیکاري بر اساس این نمودار در سال 2013 و کمترین نرخ بیکاري بین سال هاي 2000 تا 2003 میباشد . و در حال حاضر بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاري کشور پرتغال 6.8 % می باشد .

رشد تولید ناخالص داخلی در پرتغال  GROS DOMESTIC PRODUCT

از دیگر شاخص هاي مهم یک کشور جهت انتخاب مسیر مهاجرت و سرمایه گذاري توجه به تولید ناخالص داخلی آن کشور می باشد. رشد تولید ناخالص داخلی کشور پرتغال بر اساس آخرین آمار به صورت سرانه در هرسال 22.264 بیلیون دلار می باشد. که در رتبه 34 ام جهان قرار دارد .

TAX مالیات در پرتغال

یک عامل مهم و تاثیر گذار دیگر در انتخاب مقصد جهت سرمایه گذاري ، نرخ مالیات کشور پرتغال می باشد . که میتوان این مالیات را به چندین دسته تقسیم بندي کرد که شامل مالیات بر شرکت ها ، مالیات بر درآمد شخصی و دیگر مالیات ها می باشد. بر اساس آخرین به معمولا سرمایه گذاران ، جهت سرمایه گذاري خارجی ، براي انتخاب کشور مقصد به دنیال انگیزه و دلیلی هستند .

دولت پرتغال براي افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی شرایط خاصی را براي سرمایه گذاران در نظر گرفته است که سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاري در پرتغال کنند از این مزایا می توان به این موارد اشاره کرد :

کاهش نرخ مالیات و تشویق هاي مالیاتی تحت شرایط خاص براي سرمایه گذاران در بخش هاي خاص و بسته به محل،تعداد مشاغل ایجاد شده و میزان نوآوري هاي تکنولوژیکی معافیت 10 ساله از مالیات بر درآمد معافیت مالیات تمبر براي سرمایه گذاري هاي جدید همچنین دولت فدرال براي کمک به جذب سرمایه گذاري در پرتغال تعدادي از مقررات کار براي افزایش انعطاف پذیري در محل کار را کاهش داده است تمامی موارد ذکر شده می تواند مشوق و انگیزه سرمایه گذاري در پرتغال براي سرمایه گذاران باشد .

سرمایه گذار خارجی در پرتغال

سرمایه گذاري را زمانی سرمایه گذار خارجی می گویند که افراد یک گروه، شرکت یا یک شخص حقیقی سرمایه ایی را از کشور خود در یک کشور خارجی سرمایه گذاري یا وارد کند؛ که به معناي سرمایه گذاري در خارج از اقتصاد سرمایه گذار است.

با فرایند جهانی شدن، همراه با گردش آزاد سرمایه، برداشتن محدودیت هاي گمرکی و مالیاتی، جابه جایی مردم و کالا، این مدل سرمایه گذاري بین مرزي در یک بازه زمانی گسترده شروع شد؛ به گونه اي که اقتصاد ملی کشورها شروع به دریافت منابع مالی از کشور هاي دیگر کرده اند.

سرمایه گذاري خارجی را میتوان به سرمایه گذاري مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. سرمایه گذاري مستقیم خارجی، که عموما با شناخته میشود؛ به سرمایه گذاري هاي فیزیکی و خریداري ساختمان ها، کارخانه ها، ماشین آلات و سایر تجهیزات FDI نام اختصاري در کشور خارجی اشاره دارد. این مدل سرمایه گذاري را مستقیم می نامند چرا که سرمایه گذار می تواند شرکت خارجی را کنترل و مدیریت کند، و یا تاثیر به سزایی در آن داشته باشد. زمانی سرمایه گذاري ، سرمایه گذاري غیر مستقیم خارجی است که شرکت ها، موسسات مالی یا سرمایه گذاران بخش خصوصی در شرکت هاي خارجی یا سهام بدهکاري آنان مانند اوراق بهادار سرمایه گذاري کنند.

به طور کلی این شکل از سرمایه گذاري خارجی کمتر مورد استقبال قرار میگیرد چون که سرمایه گذار با بخشی که در آن سرمایه گذاري کرده است ارتباط نزدیکی ندارد .اولین ابزار تنظیم سرمایه گذاري خصوصی در دهه 1980 راه اندازي شد و بسیاري از سازوکارهاي بروکراتیک و محدود کننده را در اکثر پروژه ها ( مانند کشاورزي، زراعت و جنگل داري و ..) پیشنهاد کرد. که سرمایه هاي عمومی زیادي را متحمل میشد و به همین علت تمام فعالیت ها به دولت و منطقه محدود می شود.

در سالهاي گذشته، به دلیل شناخت مزایاي مبتنی بر ترفیع و تحریک سرمایه گذاري خصوصی، تغییرات عمیقی رخ داده استدر نتیجه تغییراتی این الگو، سرمایه گذاري خصوصی رشد کرده و پرتغال در هاي خود را براي سرمایه گذاري هاي خارجی باز کرده است و بدون شک امروز پرتغال یکی از بهترین کشورها براي سرمایه گذاري است .

دلایل سرمایه گذاري در پرتغال

اقتصاد پرتغال عناصر مختلفی را ارائه میدهد که این کشور را به یک کشور به طور فزاینده جذاب و رقابتی تبدیل میکند :
موقعیت جغرافیایی: به عنوان یک مقصد سرمایه گذاري، عاملی که پرتغال را بیشتر برجسته میکند؛ موقعیت ژئواستراتژیک در منطقه اقیانوس اطلس است. پرتغال به این علت که نزدیکترین کشور اروپایی به ایالات متحده آمریکا، آمریکاي جنوبی و آفریقاست؛ دروازه ورود به بازار جهانی محسوب می شود.

بازار آزاد: پرتغال کشوري است که عضو اتحادیه اروپاست که این به معناي ، ارز واحد، بازار واحد، تجارت آزاد، بدون مرزهاي داخلی و یا سایر موانع نظارتی در مورد جابه جایی کالا و خدمات است .

هزینه هاي رقابتی: هزینه هاي عملیاتی در پرتغال در مقایسه با کشورهاي اروپاي غربی و بدون اینکه کیفیت را به خطر بیندازد، به طور قابل توجهی پایین تر است. پرتغال داري نیروي کار ماهر و انعطاف پذیر با هزینه مناسب تر از اکثر اقتصادهاي غربی است. ملک بسیار متنوع براي انتخاب با قیمت اجاره و خرید بسیار پایین تر از سایر پایتخت هاي کشور هاي اروپایی و با کمترین میزان مالیات است .

یک چارچوب قانونی خوب براي سرمایه گذار: از زمانی که قانونگذاري با قوانین یک سیستم سرمایه گذاري خارجی لیبرال سازگار شده است؛ پرتغال چارچوب قانونی مطلوبی را براي سرمایه گذاري خارجی ایجاد کرده است. سیاست هاي دولت براي ارتقاء درخواست پرتغال به سرمایه گذاران خارجی، اقداماتی مانند عدم تبعیض بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی (هنگام ایجاد شغل) و اجراي مشوق هاي سرمایه گذاران (کمک هاي لازم براي توسعه مشاغل، مزایاي مالیاتی و …) را در اولویت قرار داده است.

این کشور همچنین یک مرجع عمومی ( آژانس سرمایه گذاري و ارتقاء پرتغال- را ایجاد کرده است که در توسعه و اجراي سیاست (AICEP هاي ساختاري و حمایت از بین الملل سازي اقتصاد پرتغال متمرکز شده است.

در هر صورت تجارت در پرتغال اکنون بسیار آسانتر شده است. نه به این دلیل که در کمتر از یک ساعت می تواند شرکتی را راه اندازي بلکه به این دلیل که مراحل مالیاتی ساده تر واین ،(spot در سایت رسمی ”Empresa na Hora “ کنید ( از طریق سازو کار اقدامات براي سهولت برخی از مقررات کار و افزایش انعطاف پذیري در محل کار انجام شده است .

حمل و نقل هوایی، که پرواز هاي مکرر مستقیم به مراکز (highway network) زیرساخت هاي مدن: کیفیت هایوي نتورك مهم تجاري در سراسر جهان را ارائه میدهد، از عوامل مهم رشد سرمایه گذاري در پرتغال هستند. لیسبون با یک ساعت فاصله تا
مادرید و پرواز هاي متعدد در روز و تقریبا دوساعت و نیم از پاریس و لندن فاصله دارد. کشور پرتغال همچنین روابط ممتازي را با مستعمرات سابق آفریقایی خود، به ویژه آنگولا حفظ کرده است .

یکی از بسیاري از شاخص هاي توسعه کشور پرتغال در این بخش دقیقا این است که دولت اعلام کرده به علت افزایش بازدید کنندگانی که از فرودگاه لیسبون در پورتلا استفاده میکنند؛ که انتظار میرود به زودي حداکثر ظرفیت خود را به دست بیاورد، از پایگاه هوایی نظامی در مونتیجو به عنوان فرودگاه دوم استفاده خواهد کرد .

در آخر، زیرساخت هاي بندري به ویژه در ترمینال سینز و شبکه راه آهن که ارتباط از شمال تا جنوب کشور و ارتباط بین المللی
بین پرتغال، اسپانیا، فرانسه و در آینده نچندان دور با آلمان را برقرار خواهد کرد؛ از فاکتور هاي مهمی هستند که سرمایه را به پرتغال جذب می کند .

خدمات مدرن فناوري: کشور پرتغال عملا به اقتصاد جهانی مجهز است. که در خدمات مختلفی از جمله خدمات بانکی، ارتباطات از راه دور و انرژي هاي تجدید پذیر که بسیار پیشرفته است، جزو بهترین هاست. در حقیقت اینترنت در پرتغال داراي بالاترین سرعت پهناي باند است که اخیرا شبکه فیبر نوري این کشور به عنوان بهترین شناخته شده است. علاوه بر این موارد که ذکر شد کشور پرتغال است و در زمینه نوآوري هاي فناوري و سرمایه گذاري در انرژي هاي ATM کشوري پیشرو در زمینه اجراي عملیات از طریق شبکه تجدید پذیر درهاي خود را به همه کشور ها براي سرمایه گذاري باز کرده است .

استعداد و ادغام در اروپا: از آنجایی که پرتغال کشور به شدت بین المللی است، مردم پرتغال سرمایه زیادي را براي آموزش صرف میکنند. پرتغال از نظر داشتن منابع انسانی تحصیل کرده بسیار غنی است (داراي مدرك تحصیلات عالی و حرفه ایی براي فناوري).

به همین ترتیب اکثر مردم پرتغال به انگلیسی صحبت میکنند – زبان تجار در سراسر جهان- و بسیاري از آنها قادر به تسلط و
یادگیري زبان هاي دیگر هستند یا حتی چند زبانه اند. پرتغال با مقالات و نشریات علمی زیاد در رتبه بندي مطالعات علمی جایگاه بسیار مناسبی را در جهان دارد.

رشد گردشگري: یکی دیگر از شاخص هاي مهم ای ن است که گردشگري در پرتغال در حال رشد است و در عین حال، بازار املاك و مستغلات در همین راستا در حال گسترش است .

کیفیت بالا زندگی: اخیرا، پرتغال با ارائه هزینه هاي مناسب براي زندگی و کیفیت بالا و استثنایی زندگی، کشور خوبی نه تنها براي سرمایه گذار که براي زندگی و گردش و بازدید میباشد. کشوري امن با میزان جرایم نسبتا پایین و ثبات سیاسی-اجتماعی خوب، چرا که آزادي، حقوق بشر و یک دموکراسی پایدار، ارزشهاي اساسی نظام سیاسی دموکراتیک این کشور تلقی میشود. نکته آخر اینکه آب و هواي مطبوع مدیترانه اي که روزهاي آفتابی در سال را به یکی ار بهترین مکان هاي زندگی در اروپا تبدیل کرده است .

سرمایه گذاري مستقیم خارجی

سرمایه گذاري خارجی توسط (FDI) نوع سرمایه گذاري که در پرتغال رایج و رو به رشد است؛ سرمایه گذاري مستقیم خارجی
به عنوان نوعی سرمایه گذاري بین المللی ایجاد شده است که توسط یک نهاد ( (OECD) سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
سرمایه گذار مستقیم) با هدف ایجاد علاقه پایدار براي یک شرکت مقیم دیگر از کشور سرمایه گذاري ثبت شده است (شرکت سرمایه گذاري مستقیم). به طور مثال فرد یا شرکتی که حداقل بر روي 10 درصد از سهام یک شرکت پرتغالی سرمایه گذاري کرده است، سرمایه گذاري مستقیم انجام داده است .

تنظیم شده است، پرتغال دومین OECD مطابق با شاخص محدودیت تنظیم مقررات سرمایه گذاري مستقیم خارجی که توسط
کشور سرمایه گذاري خارجی محدود کننده در سال 2014 را داشته است. این بدان معنا است که سیاست پرتغال در این زمینه یکی از باز ترین سرمایه گذاران مستقیم از بین 62 کشوري است که این مقررات را در خود دارد.

سرمایه گذاري مستقیم خارجی به طور قابل (AICEP) در سالهاي اخیر، براساس گزارش آژانس سرمایه گذاري و تبلیغات پرتغال ملاحظه اي در حال رشد بوده است، در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به تلاش هاي گفته شده در بالا، واکنش خوبی نشان داده اند. به طوري که در سال 2017 بر اساس مطالعه اي که توسط ارنست و یانگ انجام شد، پرتغال توانست بیشترین ارزش سرمایه گذاري مستقیم خارجی را در 20 سال گذشته، از آن خود کند .

طبق داده هاي “بانکو دي پرتغال” و اصول راهنما، جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی به پرتغال مبلغی نزدیک به 5.5 میلیارد
یورو در سال 2016 گزارش شده است ( 12.3 – در صد نسبت به سال 2015 ). بالاترین ارزش در پنج سال گذشته در سال 2012 ثبت شد، زمانی که سرمایه گذاري مستقیم خارجی به 6.9 میلیارد یورو و در سال 2015 به 6.3 میلیارد یورو رسید .

سرمایه گذاري مستقیم خارجی پرتغال در سال 2016 نزدیک به 1.4 میلیارد یورو بود ( در مقایسه با سال گذشته 72.1 – درصد). 2016 بوده است ( نزدیک به 5.1 میلیارد یورو). – بیشترین ارزش در سال هاي 2012 4 درصد / 112.1 میلیارد یورو ثبت شده است  4 ، از نظر سهام سرمایه گذاري مستقیم خارجی به پرتغال، در پایان دسامبر 2016. ( نسبت به ارزش در دسامبر سال 2015 با این حال در رابطه با سهام سرمایه گذاري مستقیم خارجی در پرتغال، این میزان نزدیک به 53 میلیارد یورو در دسامبر سال 2016.  بوده است 1.7 + درصد نسبت به دسامبر سال 2015 از نظر جهانی، اتحادیه اروپا با 87.5 درصد سهم، بخش اصلی سرمایه گذاري مستقیم خارجی در پرتغال در پایان سال 2016 بود.

این سهم در سطح بین جامعه ایی در اسپانیا و هلند را نشان میدهد (با 25.6 درصد و 22.9 درصد از کل ترکیب)، لوکزامبورگ 18
درصد، انگلیس و فرانسه به ترتیب 7.6 و 4.8 درصد بوده اند. در کشور هاي غیر اتحادیه اروپا کل این موارد 12.5 در صد است که به شرح زیر است: برزیل 2.5 درصد از کل، ایالات متحده 1.7 درصد، سوئیس و چین با سهمیه 1.6 درصد هریک و آنگولا 1.2 درصد
است .

همچنین از نظر جهانی مقصد اصلی اتحادیه اروپا در سرمایه گذاري مستقیم خارجی پرتغال، با سهم 74.3 درصد در پایان سال 2016 بود. که از نظر سطح درون جامعه اي هلند و اسپانیا با سهم 34.1 درصد و 22.4 درصد از کل به ترتیب، پس از لوکزامبورگ 4.1 درصد قرار میگیرند. در کشور هاي غیر از اتحادیه اروپا در سال 2016 به این شرح است: آنگولا، برزیل، ایالات متحده و موزامبیک با سهم 7 درصد، 5.2 درصد، 2.1 درصد . 1.7 درصد هستند .

در کل، پرتغال داراي اقتصاد جذاب و نگرش آزاد نسبت به سرمایه گذاري مستقیم خارجی است، که به این معناست که سرمایه گذاري در شرکت هاي پرتغالی در حوزه هاي زیادي در تجارت بسیار جذاب است که علاوه بر بحث جذاب بودن، بسیار مورد تشویق دولت پرتغال قرار میگیرد.

چه کسی سرمایه گذاري میکند؟

در پرتغال هیچ محدودیتی براي ورود به سرمایه خارجی ندارد. اصل هدایت چارچوب هنجاري پرتغال عدم تبعیض سرمایه گذاري به دلیل ملیت است. یعنی هیچ فرقی نمیکند که شما از چه ملیتی باشید، هیچ محدودیتی براي سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و همه مشوق ها براي سرمایه گذاران داخلی و خارجی یکسان است.

در حقیقت، داشتن یک شریک ملی الزامی نیست و همچنین محدودیت هایی در توزیع سود یا سود سهام در خارج از کشور وجود ندارد. در اصل شما میتوانید به عنوان یک فرد یا به عنوان یک شرکت در پرتغال سرمایه گذاري کنید و شرکت هاي خارجی نیز مطابق قوانین براي شرکت هاي داخلی هستند. به هر حال شما همان شرایطی را دارید که به اتباع داده میشود؛ همان حقوق و همان تعهدات.

چطور سرمایه گذاري کنیم؟

روش هاي زیادي براي سرمایه گذاري در پرتغال وجود دارد که از معمول ترین آنها می توان به موارد این اشاره کرد:خرید سرمایه
شرکت ها؛ خرید املاك و مستغلات؛ وراه اندازي شرکت؛ براي همه این نوع سرمایه گذاریها توصیه میشود مشاوره حقوقی گیرید .

20 درج نگردد) یا PSI خرید سهام یا اوراق قرضه شرکتهاي داراي رتبه بهتر در بورس کالا (که ممکن است یا در فهرست بنچمارك
شرکتهاي کوچک و متوسط) امکان پذیر است. براي سرمایه گذاري کوتاه مدت، بسیاري از شرکتها در پرتغال ) PME خرید سهام
وجود دارند که داراي رتبه پایین در بازار هستند و مطمئنا ارزش خود را کسب میکنند. از سوي دیگر، با سرمایه گذاري بلند مدت،
شرکت هاي بیشماري در پرتغال هستند که سود سهام قابل توجهی را در بین سهامداران توزیع میکنند .

تشویقی هاي دولت پرتغال براي سرمایه گذاري مشوق هاي زیادي وجود دارد که دولت پرتغال در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .

با این وجود، مشوق ها بر اساس فاکتور هاي خاصی از جمله سهم سرمایه گذاري براي اهداف توسعه، اندازه سرمایه گذاري و اشتغال زایی بنا شده است.

مشوق ها انواع مختلفی دارند اما معمول ترین آنها چهار موردي است که در ادامه بیان شده است: سرمایه گذاري تولیدي، سرمایه ایجاد شغل (اشتغال زایی) و شهروندان غیر مقیم. ،(R&D) گذاري تحقیق و توسعه در بحث سرمایه گذاري تولیدي مشوق هاي مالی و مالیاتی وجود دارد. مشوق هاي مالی براي محصولات یا خدمات ، روش ها یا فرایندهاي تولید جدید اعمال می شود، اما نوآوري باید حداقل در سطح کشور باشد.

این می تواند در سه نوع هزینه، دارایی هاي ثابت ملموس، مانند دستگاه ها، تجهیزات و ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد؛ دارایی هاي ثابت نامشهود که میتوان به عنوان انتقال نرم افزار و فناوري؛ و هزینه هاي آموزش دسته بندي کرد. دو نوع پشتیبانی وجود دار، وام تا 30 % هزینه هاي واجدالشرایط با وام بدون بهره و با مدت پرداخت 8 ساله یا کمک هزینه نقدي، که شامل تبدیل وام تا 60 % مشوق بسته به عملکرد پروژه است.

مشوق هاي مالیاتی براي پروژه هایی با تاثیر مثبت بر نوآوري و ایجاد شغل اعمال میشود. این شامل دارایی هاي ثابت ملموس، همانند تجهیزات و ساختمان ها است. و دارایی هاي ثابت نامشهود مانند انتقال نرم افزار و فناوري میباشد. سه نوع پشتیبانی مختلف وجود دارد؛ اعتبار مالیات بر درآمد شرکت از 10 % تا 25 % سرمایه گذاري واجدالشرایط مزایاي مالیات تا یک دوره 10 ساله پس از نتیجه گیري از سرمایه گذاري؛ و معافیت مالیاتی بر املاك شهرداري، مالیات بر شهرداري و معاملات مالیاتی تمبر.

با این وجود، مشوق هاي مالی همراه با مشوق هاي مالیاتی اعمال شده براي همان هزینه ها، نمیتواند از 25 % از سرمایه گذاريواجدالشرایط استفاده کند. و اگر این پروژه در منطقه لیسبون یا الگرو قرار داشته باشد، فقط سرمایه گذاري در فعالیت جدید تا حد از سرمایه گذاري واجدالشرایط است.

مشوق هاي مالی و مالیاتی با هدف جلب سرمایه گذاري در فعالیت هاي تحقیق و R&D در زمینه سرمایه گذاري تحقیق و توسعه به منظور توسعه محصولات یا خدمات جدید صورت میگیرد. این هزینه ها را با کادر فنی اختصاص داده شده به فعالیت هاي پوشش میدهد. کسب خدمات از اشخاص ثالث، از جمله کمک هاي فنی علمی و مشاوره میباشد. خرید ابزار و تجهیزات علمی ،R&D و فنی (استهلاك در طول پروژه) و همچنین هزینه هاي مربوطه به ثبت و کسب اختراعات ثبت شده است .

در مورد مشوق هاي مالی انواع مختلفی از پشتیبانی وجود دارد، مانند نرخ پایه 25 % از هزینه هاي واجدالشرایط؛ پاداش  حداکثر 60 با توجه به محدوده پروژه و اندازه شرکت؛ کمک هزینه نقدي تا 1.000.000.00 یورو تشویقی؛ و براي مبلغی تشویقی که بیش از 1.000.000 یورو است، 25 % به عنوان وام بدون بهره و 75 % به عنوان کمک هزینه نقدي تعلق خواهد گرفت .

از نظر مشوق هاي مالیاتی دو نو حمایت وجود دارد: اعتبار مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ پایه 32.5 % و نرخ افزایشی 50 % افزایش هزینه هاي انجام شده در آن دوره در مقایسه با میانگین دو سال مالی قبل تا 1.500.000،00 یورو است.

با این وجود، کمکهاي مالی همراه با مشوق هاي مالیاتی، که براي همان هزینه ها اعمال می شود، نمی تواند بیش از 80 % معادل کمک ناخالص براي پروژه هاي تحقیقاتی صنعتی و 60 % معادل کمک ناخالص براي پروژه هاي آزمایشی باشد .

کارآموزي براي افراد بیکار بین 18 تا 30 سال با ،(IEFP) از نظر اشتغال زایی، دولت پرتغال از طریق سرویس استخدام عمومی
حداقل فارغ التحصیلی در دبیرستان و براي افراد بیکار بالاي 30 سال و زیر 9 ماه را پشتیبانی و حمایت را فراهم میکند.

در آخر، رژیم مالیات غیر عادي به مهاجران مقیم واجدالشرایط و افراد خارجی واجدالشرایط در فعالیت هاي با ارزش افزوده بالا،
فعالیت هاي علمی، هنري یا فنی و سمتهاي مدیریتی بالا، که مقیم مالیات در پرتغال شده اند؛ اجازه میدهد تا از نرخ مسطح در آمد بهرمند شوند. مالیات 20 % در طی 10 سال، به جاي نرخ مالیات مترقی که میتواند به 48 % برسد. علاوه بر این، به طور کلی درآمد منبع غیر پرتغالی ممکن است تحت برخی شرایط خاص معاف شود ( به عنوان مثال، حقوق بازنشستگی، سود سهام و بهره که ممکن است از کشور مبدا مالیات پذیر باشد).

توافق نامه هاي دو جانبه براي ترویج سرمایه گذار ي

توافق نامه هاي دو جانبه زیادي میان پرتغال و کشور ها در سراسر جهان وجود دارد که شامل اقدامات لازم براي تامین حمایت متقابل و ترویج سرمایه گذاري میشود. این توافق نامه ها هار حوزه اصلی را شامل میشود که عبارتند از، ورود سرمایه گذاري ها، سرمایه گذاري ها، سلب مالکیت و ضرر در سرمایه گذاري ها و حل مناقشه .

به این ترتیب توافق هاي دو جانبه بسیار مفید هستند زیرا ایجاد شرایط مطلوب تري را براي سرمایه گذاران یک کشور امضا کننده در قلمرو کشور دیگر، تضمین رفتار مطلوب تر سرمایه گذاران و تضمین امنیت کامل و حمایت از سرمایه گذاري هاي قبلی به صورت متقابل ایجاد میکند.

بخش املاك و مستغلات

انجام کارهاي معاملات ملکی با ویژگی هاي لوکس در شهر هاي بزرگ مانند لیسبون و پورتو با قیمت هاي رقابتی یکی از موارد اصلی جذب سرمایه گذاران خارجی از سراسر جهان به خصوص فرانسوي، برزیلی و چینی است .

از زمان ورود یورو به منطقه از سال 1999 ، سرمایه گذاران خارجی تقریبا با دستیابی به 150 دارایی املاك و مستغلات در حدود
4/4 میلیارد یورو، در پرتغال سرمایه گذاري کرده اند.که اکثر آنها از آلمان، انگلیس، هلند و ایالات متحده آمریکا است.

با سرمایه گذاري خارجی در این کشور، پایان ریسک نرخ ارز، تحول مثبت در بخش هاي خرده فروشی و اداري را در این کشور شاهد هستیم .
که قیمت هاي جذاب، پتانسیل بازگشت خوب از طریق اجاره نامه بدي، مزایاي مالیاتی و برنامه هایی مانند مجوز اقامت فعالیت هاي مهمان نوازي و امنیت باعث رشد سرمایه گذاري در این بخش شده است . ،(ARI) سرمایه گذاري علاوه براین کشور پرتغال اهمیت بخش املاك و مستغلات را براي جذب سرمایه گذاري به رسمیت شناخته و از این نظر به تلاش هایی براي ایجاد اقدامات براي تسهیل و جذب سرمایه گذاري خصوصی(مانند بازسازي املاك و مستغلات) به کار گرفته است .

همچنین به دلیل افزایش گردشگري روستایی، سرمایه گذاري در املاك روستایی نیز توسعه یافته است. بدون شک پرتغال کشوري است که از اوضاع بی نظیري برخوردار است و طبیعت دیگري دارد که از بسیاري از کشور ها متمایز است و در مواجهه با این پتانسیل ها، دولت پرتغال نیز به دنبال ایجاد اقدامات براي حمایت از این شکل رو به رشد گردشگري و سرمایه گذاري است.

در حقیقت، در سالهاي گذشته بخش گردشگري پرتغال با افزایش تعداد گردشگرانی که از این کشور بازدید میکنند، رو به افزایش
بوده، این رشد بر روي اقتصاد پرتغال به ویژه بخش املاك و مستغلات به روشی بسیار مثبت تاثیر گذاشته است. به ویژه، اقامتگاه هاي جدید توریستی با سرعت بسیار زیاد افتتاح شده است و علاقه مندي هتل هاي بین المللی به سرمایه گذاري به ویژه در شهر هاي لیسبون و پورتو را در پی داشته است .

شهر لیسبون به طور ویژه ایی مهر سرمایه گذاري است. اگر چه که ممکن است پاتخت پرتغال به اندازه سایر پایتخت هاي مهم اروپایی مانند پاریس و روم محبوبیت نداشته باشد، اما این واقعیت که املاك در لیسبون به مراتب مقرون به صرفه تر است از سایر پایتخت هاي اصلی، میتوان گفت لیسبون مکان مناسبی براي سرمایه گذاري است .

فرصت هاي سرمایه گذاري دیگر

از بخش هاي دیگر براي سرمایه گذاري میتوان به برق و الکترونیک اشاره کرد. بخش برقی و الکترونیکی نیز سرمایه گذاران زیادي را به خود جلب کرده و فرصت هاي بسیاري را فراهم کرده است. با وجود بیش از 7.600 شرکت در فناوري اطلاعات و ارتباطات، بازار فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات پرتغال خود قادر به سازگاري سریع و جذب موثر اختراعات میباشد. صنایع بیولوژیک همچنین چندین پروژه بین المللی را در حوزه هایی مانند داروخانه، بیوتکنولوژي (خصوصا با دانشگاه هاي مشهور پرتغال) و تحقیق و توسعه را جمع آوري کرده است .

ویزاي کارآفرینی پرتغال (استارت آپ ویز)

ویزاي کار آفرینی چیست ؟ (معرفی ویزای استارت آپ)

استارت آپ ویزا یا ویزاي اقامتی کارآفرینی براي کارآفرینان خارج از حوزه شنیگن است که میخواهند بخشی از یک جامعه استارتاپی پیشرفته باشند. هدف استارت آپ ویزاي اقامتی، این است که نوابغ متخصص، نوآور و سرمایه گذار را به پرتغال جذب کند. با سرمایه گذاري و پرورش نیروي کار ماهر، کارآفرینان میتوانند با یک مرکز پرورش استارتاپی در پرتغال ادغام پیدا کنند و از تمام مشوق ها و حمایت هاي برنامه استارتاپی پرتغال بهرمند شوند. این برنامه با جذب استعداد هاي بین المللی، یکی از بهترین برنامه هاي کارآفرینی خلاق و نوآور در سراسر اروپا است .

چه کسی میتواند از این طریق اقدام کند؟

تمام کارآفرینان جوان از سراسر دنیا که به قصد ایجاد یک شرکت نوآورانه و خلاق نیاز به دسترسی سریع به ویزاي اقامتی را دارند؛ میتوانند از این طریق استارت آپ شان را در پرتغال بسازند یا به پرتغال انتقال دهند .

این ویزا براي کارآفرینانی است که :

 • باوجود این که هنوز کسب و کار را شروع نکرده اند، تمایل به توسعه پروژه در پرتغال دارند .
 • کسب و کاري را در کشور خود شروع کرده اند، و خواهان راه اندازي آن در پرتغال هستند .
 • کارآفرینانی که هیچ اقامت قانونی در حوزه شینگن را نداشته اند .
 • سوء پیشینه ندارند .
 • سن بالاي 18 سال دارند .
 • سرمایه کافی در بانک دارند .

روش پیشنهادي ما جهت اخذ ویزاي کارآفرینی (اقامت 5 سال)

براساس مطالبی که در این مقاله ذکر شد؛ کشور پرتغال از سال 2017 با ایجاد ویزاي استارتاپی شرایط راحتی را براي کسب اقامت و شهروندي براي کارآفرینان فراهم آورده است.

با توجیه طرح و عقد قرارداد بین دو طرف (متقاضی و شرکت مجري)، مراحل اخذ ویزاي اقامتی براي کشور پرتغال به جریان می افتد .

مدارکی که ما از متقاضیان درخواست میکنیم :

1. گواهی عدم سوء پیشینه
2. رسید مالی مبنی بر وجود حداقل 6.000 یورو در حساب بانکی متقاض ی
4. گواهی شناسایی، پاسپورت و سن بیش از 18 سال

پس از دریافت مدارك متقاضی، شرکت مجري مدارکی را که کاملا مربوط به کارآفرینی است را براي شخص متقاضی فراهم میکند.

این مدارك شامل :

1. نامه انگیزشی با توضیح علاقه به توسعه کار یا پروژه در پرتغا ل
2. رزومه کاري
3. آماده سازي و ارائه پروژه
4. آماده سازي و ارائه طرح تجاري

پس از آماده کردن مدارك، شرکت مجري، دعوت نامه متقاضی را از اداره نوآوري پرتغال دریافت کرده و براي متقاضی ارسال میکند،پس از اخذ وقت سفارت، متقاضی باید مدارك مورد نیازي که از قبل آماده و جمع آوري شده است را به سفارت ارائه دهد. ( شرکت در خصوص هزینه هاي مربوط به سفارت مسئولیتی نداشته و تمام هزینه هاي مربوط به سفارت اعم از انگشت نگاري و دیگر کارها به عهده شخص متقاضی می باشد. )

پس ارائه مدارك، کشور پرتغال درخواست را بررسی میکند و با قبول درخواست، ویزاي اقامتی متقاضی را صادر میکن د . با صدور ویزاي اقامتی پرتغال، (که نیازي به دریافت ویزا هاي دیگري از جمله شینگن یا ویزاي طلایی و امثال آنها ندارد) متقاضی میتواند نسبت به حضور در خاك پرتغال براي گرفتن کارت اقامت خود اقدام کند؛ و کارت اقامت یک ساله خود (و خانواده) خود را
دریافت نماید .

متقاضی پس از دریافت اقامت یکساله میتواند تا هر زمان در خاك پرتغال زندگی، کار، یا در حوزه شینگن رفت و آمد کند. پس از
پایان دوره یک سال با تمدید اقامت براي دو سال دیگر، میتواند به شهروندي پرتغال نزدیک گردد. پس از پایان دوره دوم سه ساله (در کل 5 سال اقامت) شرکت براي پاسپورت و شهروندي متقاضی اقدام می نماید .

خدمات شرکت

در این پروسه 5 ساله ما در کنار شما هستیم

خدمات ما که شامل :

 • آماده کردن مدارك
 • گرفتن وقت سفارت
 • هماهنگی هاي لازم در کشور پرتغال با اداره مهاجرت
 • تمدید اقامت ( دوره اول اقامت 2 ساله و دوره دوم اقامت 3 ساله)
 • ایجاد حساب بانکی به طور رایگان
 • تحویل کد مالیاتی
 • ثبت درخواست و پیگیري پاسپورت و شهروندي
 • زمان بندي فرایند اخذ ویزا
 • فرایند ویزاي اقامتی کارآفرینی از زمان عقد قرارداد تا هنگام اخذ دعوت نامه از 6 تا 9 ماه تخمین زده میشود.

فرآیند اخذ ویزا

در زیر فرایند اخذ ویزاي اقامت استارت آپی را به طور شماتیک از زمان عقد قرارداد تا دریافت کارت اقامت آورده شده است .

 

فرایند اخذ ویزای پرتغال

مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت پرتغال

مرحله 1:عقد قرارداد اخذ اقامت با شركت

الف- مشخصات متقاضي اصلي
1. نام و نام خانوادگي:
2. نام پدر:
3. تاريخ تولد:
4. شماره شناسنامه:
5. تلفن همراه:
6. تلفن ثابت:
7. آدرس:

ب – مدارك پيوست:

مدارك مورد نياز متقاضي اصلي:
1. صفحه اول پاسپورت (با اعتبار حداقل 6 ماه)
2. تصوير پشت و روي كارت ملي
3. تصوير تمام صفحات شناسنامه
مدارك مورد نياز همراهان (همسر و فرزندان زير 18 سال):
1. تصوير پشت و روي كارت ملي
2. تصوير تمام صفحات شناسنامه
3. صفحه اول پاسپورت (با اعتبار حداقل 6 ماه) (در صورت وجود)
خدمات تجارت و اقامت كشور پرتغال

مرحله 2: ارائه مدارك مورد نياز براي درج نام شما در شركت پرتغالي

1. اسكن صفحه اول پاسپورت شخص كارفرما(با اعتبار حداقل 6 ماه)(پاسپورت امضا شده باشد)
2. گواهي عدم سو پيشينه شما در ايران:
اين گواهي از پليس + 10 و يا به صورت الكترونيكي از سامانه ثبت نام الكترونيكي قضايي به ?
قابل تهيه مي باشد. /https://sana.adliran.ir آدرس
اين گواهي در دارالترجمه رسمي بايد به زبان انگليسي ترجمه شود. همچنين از دالترجمه بايد ?
درخواست نماييد كه گواهي مذكور به تاييد و مهر دادگستري ايران و وزارت خارجه ايران نيز
برسد.
3. گواهي تمكن مالي از شعبه بانك ريالي يا ارزي خود در ايران كه نشان دهد موجودي لحظه اي
حساب شما حداقل معادل 6000 يورو مي باشد. اين گواهي به صورت انگليسي صادر شده و نياز به ترجمه
ندارد.

خدمات تجارت و اقامت كشور پرتغال

مرحله 3: تاييد مدارك شما توسط سفارت پرتغال در ايران

گام اول: آماده سازي مدارك زير:

-1 شناسنامه كارفرما (تمام صفحات)
-2 شناسنامه همسر كارفرما(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-3 شناسنامه فرزندان زير 18 سال كارفرما(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-4 قباله ازدواج(تمام صفحات) (براي ويزاي الحاق مورد نياز مي باشد)
-5 گواهي سو پيشينه (با توجه به مدت اعتبار 1 ماهه اين گواهي، تهيه آن بايد حداكثر 30 رو قبل از تاريخ
باشد) VFS مراجعه شما به شركت
-6 گواهي شغلي ( در صورتي كه كارمند سازمان/ شركت مي باشيد. يا خود داراي كسب و كار مي
باشيد)(اين گزينه اختياري مي باشد و داراي تاثير مثبت مي باشد)
-7 سند ملكي ( در خصوص املاكي كه داراي سند رسمي سازمان ثبت و اسناد ايران هستند)(اين گزينه
اختياري و داراي تاثير مثبت مي باشد)

گام دوم: ترجمه رسمي مدارك 7 گانه فوق:

-1 مدارك فوق بايد در دارلترجمه رسمي به زبان انگليسي ترجمه شوند.
-2 مدارك فوق بايد توسط دارالترجمه به تاييد دادگستري ايران و وزارت خارجه ايران رسيده و توسط
ايشان ممهور گردند.

گام سوم: مراجعه به سفارت پرتغال در تهران جهت تاييد مدارك

آدرس و برنامه زمان بندي سفارت:

بايد مدارك 7 گانه فوق را جهت تاييد به سفارت VFS -1 حداقل 14 روز قبل از وقت شما در شركت
پرتغال در تهران ببريد.
-2 آدرس سفارت پرتغال در تهران: دروس، بلوار شهرزاد، خيابان هدايت، كوچه روزبه، پلاك 16
(021) 22543237- -3 تلفن هاي سفارت: 22764060
sconsular.teerao@mne.pt – ( Indirá Camotim : -4 ايميل كنسول سفارت: (نام كنسول
-5 روزهايي كه مي توانيد مدارك را به سفارت تحويل دهيد: روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14
(پيشنهاد مي گردد براي جلوتر بودن در صف، دقايقي زودتر مراجعه نماييد.
خدمات تجارت و اقامت كشور پرتغال

مواردي را كه در هنگام مراجعه به سفارت بايد همراه داشته باشيد:

-1 اصل مدارك 7 گانه فوق
-2 ترجمه مدارك 7 گانه فوق كه داراي مهر دادگستري و وزارت خارجه ايران باشد
-3 اصل پاسپورت كارفرما و خانواده
VFS -4 پرينت وقت شركت
-5 پرينت دعوت نامه (در صورتي كه تا آن تاريخ به دست شما رسيده باشد)
-6 در صورت ارائه سند ملكي لازم است 3 قبض آخر آب، گاز، برق و تلفن محل مورد ارائه را همراه داشته
باشيد.
-7 مبلغ 15 يورو به ازاي تاييد هر مدرك، سفارت از شما دريافت مي كند. لذا به تعداد مدارك ارائه شده،
مبلغ فوق را به همراه داشته باشيد. (لازم به ذكر است ريال، دلار و هيچ نوع ارز ديگري مورد پذيرش
نيست. همچنين ارائه اسكناس هاي 500 يورويي توسط سفارت قابل پذيرش نمي باشد)
-8 پيشنهاد مي گردد از تمام مدارك ترجمه شده و اصل مدارك، يك نسخه كپي نيز به همراه داشته باشيد.
مي باشد. Start Up -9 به فرد مسئول اعلام نماييد هدف از تاييد اين مدارك، گرفتن ويزاي

دريافت مدارك تاييد شده توسط سفارت:

به طور معمول سفارت مدارك فوق را به همراه اصل آنها از شما دريافت نموده و شماره همراه شما را نيز يادداشت
مي نمايد تا به شما خبر آماده شدن تاييد مدارك را اعلام نمايد.

روزهايي كه مي توانيد مدارك را دريافت نماييد: روزهاي دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15 همان آدرس
سفارت مي باشد.

در صورتي كه ظرف مدت 10 روز با شما تماسي گرفته نشد، لطفا از طريق تلفن و يا ايميل كنسول، مراتب مذكور را به سفارت اعلام نموده و پيگيري نماييد.

خدمات تجارت و اقامت كشور پرتغال

تجارب مفيد:

1- منطقه اي كه سفارت در آن واقع است، تقريبا بدون تردد خودروهايي همانند تاكسي مي باشد. لذا جهت
برگشت، حتما از نرم افزارهاي تاكسي اينترنتي و يا هماهنگي با تاكسي استفاده نماييد كه معطل نگرديد.
2- در صورتي كه به سفارت مراجعه كرده و اولين نفر هستيد، حتما در زمان تعيين شده از طريق آيفون، فرد
مسئول را مطلع نماييد. انتظار شما در پشت درب سفارت، بدون اطلاع رساني از طريق آيفون، فايده اي
نخواهد داشت.

خدمات تجارت و اقامت كشور پرتغال

3- تحويل مدارك به شركت در تاريخ و ساعت تعيين شده، لازم است كه تمام مدارك تاييد شده خود را از VFS قبل از مراجعه به شركت سفارت پرتغال (مرحله 3) دريافت نماييد.

در تهران: خيابان موسوي (گلستان)، ميدان هروي، مجتمع هروي سنتر، طبقه 4، شركت VFS آدرس شركت مي باشد. پيشنهاد مي گردد حداقل 15 دقيقه قبل از وقت تعيين شده در محل حضور يابيد. VFS بايد همراه داشته باشيد: VFS مداركي كه در هنگام مراجعه به به صورت نقد. VFS -1 مبلغ 138 يورو بابت هزينه هاي 4,5 ) با پس زمينه سفيد (ويژه پاسپورت): 2 قطعه * -2 عكس 3,5-3 اصل پاسپورت كارفرما (حداقل 6 ماه اعتبار)

VFS -4 پرينت فرم رزرو وقت
5- پرينت دعوت نامه دريافت شده از كشور پرتغال
6- پرينت قرارداد ثبت استارت آپ در كشور پرتغال
7- پرينت فرم درخواست ويزا به صورت تكميل شده و امضا شده 50 يورو. (اين بيمه نامه از تمام بيمه هاي سطح بيمه نامه مسافرتي با مدت زمان 90 روز و ارزش 000 كشور به صورت حضوري و يا اينترنتي قابل تهيه مي باشد)(به عنوان مثال سايت: (www.Bimito.com اين رزرو پروازي به )

VFS -8 رزرو بليط پرواز از ايران به پرتغال به تاريخ يك ماه بعد از زمان مراجعه به
صورت صوري قابل انجام مي باشد)

اين رزرو به صورت صوري ) VFS -10 رزرو هتل در كشور پرتغال به تاريخ يك ماه بعد از زمان مراجعه به قابل انجام مي باشد)
9- گواهي تمكن مالي از شعبه بانك ريالي يا ارزي خود در ايران كه نشان دهد موجودي لحظه اي حساب شما حداقل معادل 6000 يورو مي باشد. اين گواهي به صورت انگليسي صادر شده و نياز به ترجمه ندارد دريافت گردد. VFS اين گواهي حدود يك هفته قبل از وقت مدارك زير كه ترجمه رسمي نموده و مورد تاييد شده سفارت پرتغال در ايران گرديده اند:

شناسنامه كارفرما (تمام صفحات)

گواهي سو پيشينه (با توجه به مدت اعتبار 1 ماهه اين گواهي، تهيه آن بايد حداكثر 30 رو قبل از  باشد) VFS تاريخ مراجعه شما به شركت گواهي شغلي ( در صورتي كه كارمند سازمان/ شركت مي باشيد. يا خود داراي كسب و كار مي باشيد)(اين گزينه اختياري مي باشد و داراي تاثير مثبت مي باشد)

سند ملكي ( در خصوص املاكي كه داراي سند رسمي سازمان ثبت و اسناد ايران هستند)(اين گزينه اختياري و داراي تاثير مثبت مي باشد)

-13 كپي هايي كه از ترجمه رسمي مدارك زير بايد به همراه داشته باشيد:
شناسنامه كارفرما .a
گواهي سو پيشينه .b
گواهي شغلي .c
سند ملكي .d
بيمه نامه مسافرتي .e

تجارب مفيد:

اغلب كشورهاي اروپايي در طبقات 4 و 5 مركز تجاري هروي واقع گرديده است. شما مي VFS -1 مركز
توانيد زودتر از زمان تعيين شده خود مراجعه نماييد (اغلب براي زودتر رسيدن سخت گيري نمي گردد)
-2 هرگونه همراهي كه مرتبط با فرآيند ويزا نباشد، حق ورود به سالن اصلي شركت را ندارد.
-3 كيف و وسايل شما درب ورودي دريافت مي گردد تا در هنگام خروج به شما تحويل داده شود.
-4 شما بايد موارد زير را از وسايل خود برداشته و به داخل مراجعه نماييد.
مدارك مورد نياز .a
پول (يورو) .b
گوشي تلفن .c
-5 به همراه داشتن موارد زير ممنوع است:
سيگار .a
فندك و كبريت .b
فلش مموري .c
-6 در هنگام ورود، كشور مورد نظر (پرتغال) از شما سوال مي گردد. به بخش پذيرش مراجعه نموده و وقت
خود را اعلام مي كنيد. سپس به شما يك شماره داده مي شود و به سالن انتظار راهنمايي مي گرديد.
-7 در سالن انتظار بايد منتظر فراخواني شماره خود باشيد (شماره ها به زبان انگليسي و فارسي اعلام مي
گردند)
-8 پس از آنكه نوبت به شما رسيد، مدارك مورد نياز را از شما دريافت مي نمايند.
-9 يك پاكت و يك فرم را بايد در محل تكميل نماييد. براي اين منظور اطلاعات زير را به صورت انگليسي
به همراه داشته باشيد:
آدرس دقيق پستي مكاني در ايران كه بايد مدارك براي شما پست گردد. .a
كدپستي آدرس فوق .b
-10 پس از دريافت مدارك، شما به صندوق جهت پرداخت وجه يورو صورت حساب راهنمايي مي گرديد.
به خاطر داشته باشيد، حتما رسيد پرداخت را از صندوق دريافت نماييد.
-11 فرآيند شما در اين شركت به پايان مي رسد و مي توانيد در بخش ورودي، وسايل خود را دريافت نماييد