10 نکته طلایی که هر زن و مرد باید بدانند!!

10 نکته طلایی که هر زن و مرد باید بدانند!!

1-زن نیاز به توجه داره
2-مرد نیاز به اعتماد
3-زن نیاز دارد که درک شود
4-مرد پذیرش می خواهد
5-زن احترام می خواهد
6-مرد تشکر و قدر دانی می خواهد
7-زن نیازمند دلبستگی و فدا کاری است
8-مرد نیازمند تحسین است
9-زن تصدیق می خواهد
10-مرد باید مصمم باشد.