روانشناسی

اختلال شخصیت چیست؟

و روابط آنها را با دیگران مختل می سازد.

اختلا شخصیت عبارت است از مجموعه اختلال های روان شناختی که ویژگی های اصلی آن ها رفتارهای خشک و غیر قابل انعطاف است . این رفتارها به اشخاص آسیب می رساند . چون مانع سازگاری آنها با الزام های زندگی روزانه می شود

شخصیت بیانگر ویژگی های فردی است که شامل الگو های ثابت فکری ،عاطفی و رفتاری است .اختلال نابهنجاری دارای چهار خصیصه است که عبارت اند از:

۱-پریشانی:تجربه عذاب هیجانی یا جسمانی در زندگی متداول.

۲-اختلال: کاهش توانایی فرد در انجام امور روز مره به طوری که نتواند کارهایش را به طور مطلوب انجام دهد.

۳-به مخاطره انداختن خود و دیگران با کارهایی که انجام می دهند.

۴-لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول باشد.

اشخاصی که به اختلال های شخصیتی دچار می شوند صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند و این صفت ها آن قدر عمیق حکاکی شده که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت می کند .در بیشتر مواقع این اشخاص گمان می کنند دیگران باید تغیییر کنند تا با آنها مطابقت داشته باشند و نه بر عکس اشخاص مبتلا به اختلال شخصیتی خود و دنیا را به گونه ای تفسیر می کنند که برایشان به شدت ناراحت کننده است با توانایی آن ها را برای زندگی عادی از بین می برد .تجربه های ناسازگارانه از خودشان و دنیا از کودکی و نوجوانی آغاز می شود و به تدریج در همه جا بر زندگی شان تاًثیر می گذارد. اختلال های شخصیتی انواع دارد و اندیشه و احساسات  و رفتارهای مورد تجربه شخص بسته به نوع اختلال شخصیت می تواند متفاوت باشد شخصیت می تواند سازگار یا ناسازگار باشد و این ارتباط نزدیکی با انعطاف پذیری دارد (.اختلال شخصیت یعنی رفتارهای ناسازگار و انعطاف پذیری در برخورد با محیط و موقعیت ها)

علائم اختلال شخصیت

انواع اختلالات شخصیت بر اساس  علائم و ویژگی های مشابه به سه گروه دسته بندی می شوند بسیاری از افراد مبتلا به یک اختلال شخصیت علائم و نشانه های دست کم یک اختلال شخصیت دیگر را از خود نشان می دهند .حتماًنباید تمام علائم و نشانه های یک اختلال در فرد دیده شود تا این اختلال را در او تشخیص دهیم.

دسته ی اول

ویژگی این دسته از رفتار با تفکر عجیب و غیر عادی است ،اختلال شخصیت پارانوید ،اسکیزوئید و اسکیزوتایپی چزو این دسته هستند.

اختلال شخصیت پارانوید

.بی اعتماد و شک دائم به دیگران و مقاصد آنها

.باور غیر منطقی به اینکه دیگران سعی دارند او را فریب دهندیا به او آسیب برسانند.

.شک بی مورد به وفاداری یا قابل اعتماد بودن دیگران .

.تردید در اعتماد به دیگران به خاطر ترس منطقی از اینکه دیگران از اطلاعات محرمانه  علیه شما استفاده کنند.

.موقعیت های بی خطر را توهین یا حمله ی شخصی تلقی می کنند.

.واکنش خشونت آمیز یا متخاصم نسبت به رفتاری که باورشان توهین یا تخریب است.

.میل به کینه ورزی

.شک بی دلیل و مداوم به عدم وفاداری همسریا شریک جنسی

اختلال شخصیت اسکیزوئید

.بی میلی به روابط اجتماعی و فردی ترجیح می دهد تنها باشد.

.محدوده ی بروز احساسات این فرد کم است.

.نمی تواند از اکثر فعالیت ها لذت ببرد.

.متوجه سرنخ های عادی اجتماعی نمی شود.

.ظاهر سرد یا بی تفاوت نسبت به دیگران.

.کم میلی یا بی میلی به برقراری رابطه جنسی.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

.لباس،افکار،گفتار،باور یا رفتار عجیب و غریب

.تجربه ی ادراک عجیب مثل شنیدن صدایی که نامتان را صدا می زند.

.خنثی بودن از نظر عاطفی یا واکنش نا مناسب عاطفی.

.اضطراب اجتماعی و نداشتن رابطه ی صمیمانه یا راحت نبودن با برقراری روابط دوستانه.

.واکنش بی تفاوت نا مناسب یا مششکوک به دیگران.

.(تفکر جادویی)فرد باور دارد که با افکار خود می تواند روی اشخاص و رویداد ها تاًثیر گذارد.

.باور به اینکه یک سری اتفاقات تصادفی فقط برای شخص شما پیغام به خصوصی دارد.

دسته ی دوم

ویژگی این دسته رفتار با تفکر نمایشی، پیش از اندازه عاطفی یا غیر قابل پیش بینی است.اختلال شخصیت ضد اجتماعی ،مرزی،نمایشی و خود شیفته جزء این دسته اند.

ضد اجتماعی

.اهمیت ندادن به نیاز ها و احساسات دیگران.

.مرتب دروغ می گوید ،دزدی می کند و ازاسم مستعار استفاده می کنو دیگران را سرکار می گذارد.

.مدام با قانون به مشکل بر میخورد.

.تخطی ازحقوق دیگران.

.رفتار پر خاشگرانه و اغلب خشونت آمیز.

.اهمیت ندادن به امنیت خود یا دیگران.

.رفتار بدون فکرر.

. بی مسئولیتی.

.عدم پشیمانی از رفتار.

مرزی

مشاوره آنلاین روانشناسی

.رفتار پر خطر و بدون فکر مثل رابطه ای پرخطر جنسی ،قمار یا پر خوری.

.تصویری که از خود دارد متزلزل و بی ثبات است.

.روابط بی ثبات و دشوار.

.دمدمی مزاج اغلب در واکنش به میانفردی.

.رفتار خودکشی یا تهدید به خود آزاری.

.ترس شدید از تنهایی یا ترک آن.

.احساس پوچی مداوم.

.بروز خشم به صورت شدید و متناوب .

.پاراتویای مقطعی به خاطر استرس.

نمایشی

.مدام به دنبال جلب توجه است.

.رفتار نمایشی،عاطفی ،جنسی از خود نشان میدهد تا توجه کند.

.نظرات قدرتمند دارد اما جزئیات یا حقایق زیادی پشت حرف هایش نیست.

.به راحتی تحت تاًثیر دیگران قرار می گیرد.

.احساساتش سطحی است و مدام تغییر می کند.

.نگرانی بیشش از حد نسبت به ظاهر.

.فکر می کنید رابطه اش با دیگران بسیار صمیمی است در صورتی که اینطور نیست.

 

خودشیفته

.باور به خاص و مهم تر بودن از دیگران.

.فانتزی قدرت،موفقیت و جذابیت.

.در توجه به تیاز و احساسات دیگران ناتوان است.

.در استعداد و دستاوردهای خود اغراق می کند.

مدام انتظار تمجید و تحسین دارد.

.تکبر.

.توقع غیر منطقی برای دریافت لطف و مزیت اغلب از دیگران سوءاستفاده می کند.

.به دیگران حسادت می کند یا فکر می کند دیگران به او حسادت می کنند.

 

انواع-اختلال-شخصیت

دسته ی سوم

رفتار یا تفکر مضطربانه و دلهره آور از ویژگی های دسته سوم است .اختلال شخصیت اجتنابی وابسته به وسواس جزء این دسته قرار می گیرند.

.بسیار به انتقاد و طرد شدن حساس اسست .

.احساس ناکافی بودن، جذاب یا مهم نبودن می کند.

. .از فعالیت های عملی که به برقراری رابطه با دیگران نیاز دارد می پرهیزید.

.منزوی است و از موقعیت های اجتماعی واهمه دارداز انجام فعالیت های یا دیدار با غریبه ها میگریزد.

.در شرایط اجتماعی و روابط شخصی به شدت خجالتی است.

.ترس از مورد تاًیید واقع نشدن ،شرمندکی یا مسخره شدن

وابسته

. وابستگی شدید به دیگران و احساس نیاز به اینکه مورد مراقبت قرار گیرد.

.نسبت به دیگران رفتار مطبع یا وابسته دارد.

.از اینکه مواظب خودش باشد یا در صورت تنهایی از خود دفاع کند می ترسد.

کمبود اعتماد به نفس برای گرفتن کوچکترین تصمیمات به راهنمایی و تاًیید دیگران نیاز دارد.

.به سختی می تواند با دیگران مخالفت کند و از مورد تاًیید واقع نشدن میترسد.

.تحمل برخورد غیر محترمانه و خشونت آمیز حتی وقتی گزینه ی دیگر وجود دارد.

.نیاز مبرم به شیوع رابطه جدید ببا پایان یک رابطه صمیمی.

وسواسی

.دل مشغولی شدید به جزئیات نظم و ترتیب.

.کمالگرایی شدید به طوری که وقتی امر مطلوب به ثمر نرسدپریشان و بی قرار می شود مثل حس می کند نمی تواند پروژه را تمام کند چون به استاندارد های مطلوب نخواهد رسید.

.میل به کنترل اشخاص ،امور و شرایط و ناتوانی در سپردن امور به دیگران.

.نادیده گرفتن دوستان و فعالیت های لذت بخش چون تعهد زیادی به کار یا پروژه دارد.

.نمی تواند اشیای خراب یا شکسته را دور بیاندازد.

.سرسخت و کله شق.

.در برابر اخلاق یا ارزش ها منعطف نیست.

.کنترل شدید نسبت به بودجه و خرج پول.

 

 

 

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *