مشخصاتی که باید در هر جدول باشد؟

مشخصاتی که باید در هر جدول باشد؟

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

سن:

شغل:

درخواست:

اقدامات انجام شده:

نتیجه:

 شماره تلفن:

شماره همراه:

شماره فاکس:

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *