مضرات سیر!

مضرات سیر: 1-سیر برای افرادی که اسهالی دارند مضر است. 2-آن هایی که معده ضعیف دارند و سیستم هاضمه شان ضغیف است نباید در خوردن سیر افراط کنند. 3-افرادی که …