هفت سین

بیاییم زنده کنیم سنت های پرازبرکت و معنای ایرانمان را. هفت سین باید دارای ویژگی هایی باشد: 1-نام آنها پارسی باشد. 2-یا بند واژه(حرف)سین آغاز شود. 3-دارای ریشه گیاهی باشند. …

هفده نکته درباره نحوه رفتار کردن با افراد دارای معلولیت چگونه با افراد دارای ناتوانی و معلولیت رفتار کنیم تا بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم؟

هفده نکته درباره نحوه رفتار کردن با افراد دارای معلولیت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  به ﻧﻈﺮ میﺮﺳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر افراد با معلولیت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ …