خواص میخک؟

روزی دو لیوان میخک بخورید : میخک از لخته شدن خون جلوگیری میکند .قند خون شما را پایین می آورد.به شدت به هضم غذا کمک میکند .برای رفع غلبه بلغم …